Spotkanie w sprawie przebiegu rozbudowy DK 25

Spotkanie w sprawie przebiegu DK 25

Spotkanie w sprawie przebiegu rozbudowy DK 25 na trasie Konin-Ostrów Wlkp. odbyło się dzisiaj od godz. 10:00 w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele inwestora – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu oraz wykonawca dokumentacji projektowej – firma Transprojekt Gdański Sp. z o.o. Pracownia Projektowa w Warszawie.


Celem spotkań informacyjnych jest wypowiedzenie się społeczeństwa co do preferencji wariantów rozbudowy drogi krajowej nr 25. Wszystkie opinie i uwagi zostaną uwzględnione w analizie wielokryterialnej zadania inwestycyjnego oraz we wniosku o Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU). Opracowanie projektowe rozbudowy drogi krajowej nr 25 obejmuje przygotowanie materiałów do DŚU wraz z jej uzyskaniem. Decyzja ta wskazuje wariant przebiegu trasy wybrany do realizacji. Określa się w niej m.in. wpływ inwestycji na środowisko oraz wskazuje wymagania, jakie należy spełnić w celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania drogi. Organem właściwym do wydania tej decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z dnia 9.02.2016 r., poz. 353 ze zmianami) w postępowaniu administracyjnym wymienionym powyżej wszyscy zainteresowani będą mieli możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz będą mieli możliwość składania uwag i wniosków. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez organ prowadzący postępowanie przed uzgodnieniem warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
O terminie oraz miejscu składania uwag i wniosków zawiadomi RDOŚ w Poznaniu. Zawiadomienie to zostanie upublicznione, w sposób zwyczajowo przyjęty, w drodze obwieszczenia w urzędach gmin, przez które przebiegać będzie droga.
Kolejnym etapem w procesie inwestycji będzie opracowanie Koncepcji Programowej, a następnie uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe jest to opracowanie projektowe o charakterze ogólnym, które służy :

  • doprecyzowaniu przebiegu tras poszczególnych wariantów (na podstawie analizy wariantów i uzyskanych opinii) oraz ostatecznemu ustaleniu typów oraz podstawowych parametrów technicznych obiektów budowlanych,
  • wstępnemu określeniu zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia oraz ustaleniu jego efektywności ekonomicznej,
  • dostarczeniu informacji do podjęcia wstępnej decyzji inwestorskiej w sprawie celowości, zakresu i horyzontu czasowego realizacji zadania inwestycyjnego,
  • umożliwieniu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 
 

Lokalizacja inwestycji

 
Przebieg przedmiotowego odcinka drogi krajowej DK 25 zlokalizowany jest na terenie województwa wielkopolskiego w powiatach :

  • konińskim – gminy: Stare Miasto, Rychwał;
  • kaliskim – gminy: Stawiszyn, Żelazków, Blizanów, Miasto na prawach powiatu – Kalisz;
  • pleszewskim – gmina: Goluchów;
  • ostrowskim – gminy: Nowe Skalmierzyce, Ostrów Wielkopolski

 
Spodziewane korzyści z realizacji planowanej inwestycji to:
poprawa bezpieczeństwa ruchu w korytarzu drogi krajowej nr 25, poprawa przepustowości, komfortu jazdy, prędkości ruchu, skrócenie czasu przejazdu na odcinku Konin – Ostrów Wielkopolski.

Z proponowanym przebiegiem 3 wariantów drogi 25, można zapoznać się, pobierając tę mapkę
 

Udostępnij:

Related posts

Leave a Comment

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

1 100 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>